ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a ostatních zájmových útvarů. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky a přípravou na vyučování.

Naše školní družina má 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. – 4. tříd. Nachází se v prostorách dřevěného pavilonu.


Provoz školní družiny

Ráno: 6.00 až 7.25 hod. – oddělení v budově 1. stupně ZŠ.
Odpoledne: Po - Pá: 11.30 až 16.30 hod. - v dřevěném pavilonu.
Od 15.00 jsou žáci shromážděni v koncové družině dle jednotlivých služeb vychovatelek v budově školní družiny. Starší žáci mají možnost
v odpolední družině psát úkoly a to pouze s písemným souhlasem rodičů.

Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn v dřevěném pavilonu při minimálním počtu přihlášených dětí. V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodloužen dle potřeby rodičů.

Vychovatelky se starají o děti prvních ročníků i v době oběda, tj. od 11.25 - 12.00 hod. Pomáhají dětem se sebeobsluhou a nácvikem stolováním.
Oběd si žáci objednávají den předem v jídelně s asistencí vychovatelky, nebo z domova pomocí internetu, což je preferovaná varianta.

Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu u školy prvního stupně a sportovní hřiště u ZŠ.Rán

Odpoledne: Po - Pá: 11.30 až 16.30 hod. - v dřevěném pavilonu.
Odpoledne v budově

O děti se starají

1. oddělení : vychovatelka Martina Ptáčková
2. oddělení : vychovatelka Soňa Lysá
3. oddělení : vychovatelka Marcela Šmotková
4. oddělení : vychovatelka Lenka Tomečková
5. oddělení : vychovatelka Ludmila Ptáčková
6. oddělení : vychovatelka Nela Kvasnicová

Vychovatelky školní družiny
Vychovatelky školní družiny

Kontakty do ŠD

Telefon: 733 133 459

Vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková              zssl.smotkova@email.cz
Vychovatelka Martina Ptáčková                              zssl.ptackova@email.cz
Vychovatelka Soňa Lysá                                           zssl.lysa@email.cz
Vychovatelka Lenka Tomečková                              zssl.tomeckova@email.cz
Vychovatelka Nela Kvasnicová                                zssl.kvasnicova@email.cz

Omlouvání a vyzvedávání dětí

Pokud bude žák odcházet jinak než je uvedeno v přihlášce, je to možné pouze po předložení písemné omluvenky od rodičů
(zákonných zástupců). Písemná žádost musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu,
podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám/a nebo v doprovodu
pověřené osoby
– bez těchto údajů je žádost neplatná. Omluvenku je možné stáhnout na webu školní družiny.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD propustit.

V případě celodenní nepřítomnosti dítěte ve vyučování (např. nemoc) či neplánovaného odchodu z vyučování, se děti z družiny omlouvat nemusí.

Pokud víte, že své dítě nemůžete vyzvednout do 16.30 hod. kontaktujte vychovatelku na telefonní číslo do ŠD. Nebude-li žák vyzvednut ve stanovené době, budou telefonicky vyrozuměni rodiče. Vychovatelka bude s dítětem než bude vyzvednuto.

Pokud žák odejde ze školní družiny, zpět se do družiny nevrací.

Potřebné věci do ŠD

 • přezůvky
 • hrníček
 • věci na převlečení na pobyt venku (především na zimní měsíce)
 • doporučujeme mít podepsané osobní věci dítěte, které používá v ŠD
 • do odpolední družiny doporučujeme malou svačinu.

Nepodepsané věci, ke kterým se nikdo nepřihlásí, budou skladovány vždy jen do konce školního roku.

Přihlášení dítěte do ŠD

Do družiny se přihlašuje prostřednictvím zápisního lístku, který je potřeba pečlivě vyplnit, zejména rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.
Kapacita ŠD je 150 žáků. Pokud bude kapacita při velkém zájmu o ŠD naplněna, může vedoucí vychovatelka žáky z čtvrtých ročníků přehlásit do ŠK.

Odhlášení ze ŠD

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku (na písemnou žádost rodičů pomocí formuláře "Odhlášení ze školní družiny"). Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku
v ŠD.

Poplatek za ŠD

Výběr poplatku na II. pololetí školního roku 2023/2024 (únor, březen, duben, květen, červen) bude probíhat v lednu 2024. O vybírání poplatku budete předem informováni v Edu Page.

Za pobyt žáka ve ŠD se platí na začátku školního roku celoročně, nebo v měsíci září a lednu pololetně (do 15).

Poplatek za ŠD činí pololetně 500,- Kč, nebo 1 000,- Kč celoročně. Platbu zasílejte na účet školy
86-2029940257/0100. Variabilní symbol je 24 a do zprávy napište jméno, příjmení a třída dítěte.

Rodiče mohou požádat o vrácení poplatku za školní družinu. Jedná se o to v případě, kdy žák dlouhodobě nenavštíví školní družinu ze závažného rodinného nebo zdravotního důvodu, případně kvůli uzavření družiny. Žák nesmí v takovém případě být přítomen v ŠD celý měsíc.

Daný poplatek se vrací pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Tuto žádost je možné si stáhnout na webu školní družiny a následně poslat e-mailem, nebo ve vytištěné formě přinést do školní družiny osobně.

Žáci navštěvující pouze ranní družinu poplatek neplatí.

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel, jedná-li se o trvalou změnu odchodů dětí ze ŠD), a to osobně, nebo e-mailem.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny

 • Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, četba, individuální malování, tvořivé a spontánní hry).
 • Stravování prvních ročníků: převzetí žáků od vyučujících, přechod s žáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, sebeobslužná činnost.
 • Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí odpočinková a rekreační činnost.
 • Řízené zájmové vzdělávání: rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu)
  a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost nebo jako organizovaná nebo spontánní aktivita.
 • Rekreační činnost: pokud možno, denně venku - pobyt na školním hřišti a na školní zahradě.
 • Závěr: odpolední pobyt v koncové družině opět tvoří rekreační a relaxační činnosti.

Pobyt obsahuje i řadu režimových momentů (přechody, převlékání, sebeobslužná činnost).



ŠKOLNÍ KLUB


Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení otevřené nabídky spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací činnosti a zájmové činnosti.

Provoz školního klubu

 • ŠK na škole 2. stupně: dopoledne v době před vyučováním 7.00 - 7.40 hod., hlavní přestávky mezi vyučovacími hodinami, odpoledne od 12.30 do 16.00 hod. formou volného klubu nebo zájmových aktivit.
 • Zájmové kroužky probíhají v předem určených prostorách školy.
 • Organizuje-li ŠK činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče písemně.
 • Provoz školního klubu není o prázdninách realizován s výjimkou jednorázových akcí zájmových útvarů,
  o kterých jsou rodiče v předstihu informováni a požádáni o souhlas s účastí.

Kontakty

Vedoucí vychovatelka  Mgr. Marcela Šmotková

Email: zssl.smotkova@email.cz
Telefon: 733 133 459

Přihlašování žáků do školního klubu

 • Žák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, příchod
  a odchod je individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • Změna v uvolnění se povoluje pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Písemná žádost musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám nebo v doprovodu pověřené osoby, bez těchto údajů je žádost neplatná. V mimořádných odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo osobě doprovázející žáka.
 • Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠK dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…).

Ukončování vzdělávání

 • Žáci jsou do ŠK přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠK odhlásit kdykoliv během školního roku (na písemnou žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠK vyloučit při opakovaném nedodržování Vnitřního řádu školního klubu.
 • Ukončit vzdělávání ve ŠK lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (formulář k odhlášení je k dispozici na webu).

Pod školním klubem je pestrá nabídka zájmových kroužků

 • Slavičánek
 • Výtvarný kroužek
 • Relax
 • Roztleskávačky
 • Míčovky
 • Dramatický kroužek
 • Mažoretky
 • Montessori hrátky - pro děti ze školky
 • Keramická dílna - II. stupeň
 • Darebáček - II. stupeň
 • Zumba - II. stupeň
 • Šipky - II. stupeň
 • Moderní gymnastika
 • Montessori hrátky 

Více informací o jednotlivých kroužcích najdete ve složce Kroužky.

Kroužky, které neorganizuje ŠD

Doprovod žáků na kroužky, které neorganizuje ŠD, vychovatelky nezajišťují. Rodič je povinen informovat vychovatelku o způsobu odchodu dítěte na kroužek – na uvolňování dětí ze ŠD z důvodů kroužků, které nejsou organizované ŠD, vyplní rodič formulář o uvolňování žáků ze ŠD. Rovněž je rodič povinen informovat vychovatelku o změnách, které na kroužku nastanou (např. kroužek odpadá, změní termín, dítě na něj již nebude docházet, ukončil svou činnost atd.)

Kroužky, které organizuje ŠD

Na kroužky, které organizuje ŠD je vychovatelkami zajištěno převádění dětí ze ŠD a zpět. Kroužky školní družiny jsou pro družinové děti zdarma. Přihlášení na kroužky probíhá formou zápisu a rodič se tím zavazuje, že bude své dítě na kroužek posílat pravidelně a v případě jeho nepřítomnosti ho omluví u vychovatelky, která kroužek vede.