Zájmové útvary školního klubu


Výtvarný kroužek
Soňa Lysá
Citlivě rozvíjíme výtvarné poznání a opíráme se především o výtvarné emocionální vztahy a smyslové prožitky. Umožňujeme realizovat vlastní tvůrčí záměr, od prvotního zrodu až k výslednému produktu a jeho prezentaci. Učíme se zacházet s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využíváme odpadových, přírodních i netradičních materiálů, různých výtvarných technik, kombinujeme je, vytváříme vlastní náčrty, rozvíjíme fantazii, seznamujeme se s výtvarnými postupy a formami. Vedeme žáky k čistotě práce, pracovního místa, šetrnému zacházení s pomůckami a materiálem a k sebehodnocení. Navštěvujeme výstavy, dle možností galerie, zúčastňujeme se výtvarných soutěží a práce vystavujeme.

Dramatický kroužek
Mgr. Lenka Tomečková, Bc. Martina Ptáčková
Prací v dramatickém kroužku pomáháme žákům zbavit se trémy, zábran, napětí, vedeme je k tvořivosti, představivosti, rozvíjíme komunikativní dovednosti, odvahu vystoupit před spolužáky, rodiči, veřejností, cvičíme jejich správné dýchání, paměť, artikulaci, techniku řeči, slovní zásobu, bohatost vyjadřování, učíme je nejen mluvě, ale i naslouchání, uplatňovat ve hře své nápady a respektovat nápady druhých, pracovat s rekvizitami, vnímat loutku jako postavu a oživit ji, různým hrám pohybového, uvolňovacího charakteru, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat, navozovat kontakt s divákem. Svým veřejným vystupováním se učí " herci" působit radost druhým. Každoročně připravujeme vystoupení pro kamarády z mateřských škol ze Slavičína a okolí, pro své spolužáky ze ZŠ a rodiče.

Roztleskávačky
Mgr. Lenka Tomečková
Účelem sportovně-tanečního kroužku roztleskávaček je především podpora aktivního využití volného času žáků. Roztleskávačky (cheerleading) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, toleranci v rámci týmu a k jiným lidem. Je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří skoky, skunty, pyramidy, akrobacie a tanec různých stylů např. disco, baletní prvky aj.). Neodmyslitelným doplňkem roztleskávaček jsou třásně neboli pompony a krátké sukně. 

Míčovky
Mgr. Lenka Tomečková
Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztah k pohybu. Navíc mohou navazovat nová přátelství s kamarády i mimo svou třídu, fyzicky posilovat, pohybově rozvíjet, duševně osvěžovat a aktivně využívat volný čas. Děti se učí základům oblíbených sportů, hrají různé honičky a pohybové hry, cvičí na nářadích, zdolávají překážkové a opičí dráhy, cvičí gymnastiku aj. Dodržujeme pravidla her a soutěží, poznáváme a označujeme zjevné přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reagujeme, učíme se průpravným hrám, usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti, uplatňujeme vhodné a bezpečné chování, předvídání možných nebezpečí úrazu a přizpůsobíme jim svou činnost. Dodržujeme hygienu a vhodné obutí, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.

Relax
Mgr. Marcela Šmotková
Kroužek svým zaměřením děti učí lépe zacházet se svým tělem a myslí. Relaxační kroužek – nácvik relaxačních technik, které se zaměřují na tělesné a duševní uvolnění, tvoření pro radost. V tomto kroužku budeme cvičit dětskou jógu, zpívat při kytaře s použitím Orfeových nástrojů, hrát relaxační hry, malovat a tvořit s prvky arteterapie a artefiletiky. 

Mažoretky
Mgr. Radka Častulíková. Mgr. Věra Dorúšková
Více než dvacet let funguje na naší škole kroužek mažoretek. Scházejí se k nácviku vždy jednou týdně v cvičné učebně v dřevěném pavilonu školy. Mažoretky reprezentují naši školu i město při mnoha školních i veřejných vystoupeních, oslavách, kulturních akcích organizací i města, při sportovních utkáních. Druhým rokem se rozhodly sbírat nové zkušenosti i na soutěžích ve Zlínském kraji, kde sklidily úspěchy.

Slavičánek
Mgr. Miroslava Zálešáková, Mgr. Hana Strnadová, Mgr. Jana Alexová
Snahou tohoto národopisného souboru je vybudovat v dětech lásku k folklórním tradicím svého regionu. Ve Slavičánku se děti hravou formou seznamují s písněmi, tanci, hrami a říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Každoročně vedoucí souboru organizují soustředění dětí, které vede k utužení kolektivu, nácviku složitějších prvků a kvalitní spolupráce.

ŠIC - Školní informační centrum
Nela Kvasnicová , MUDr Mariia Tsyril, Michaela Casillo Hořák
Činnost ŠICu navazuje na vzdělávací činnost ZŠ. Je určen k aktivnímu využití volného času žáků 5. – 9. ročníku. Je koncipován jako klidová studijní místnost vybavená počítači s připojením na internet a knihovnou s bohatou nabídkou knižního fondu včetně encyklopedií a časopisů. Počítače jsou žákům k dispozici pro zpracování školních projektů, pro samostudium, pro vyhledávání informací, komunikaci. Knižní tituly z knihovny jsou žákům poskytovány jako výpůjčky domů nebo k prohlížení v prostorách ŠIC. V průběhu školního roku zde probíhají různé vědomostní či literární soutěže.

Keramická dílna pro 7. a 9. ročník
Mgr. Iva Šmotková
Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilé. Žáci se seznámí s procesem výroby keramiky, vyzkouší si různé postupy a možnosti při práci s hlínou, naučí se pracovat na hrnčířském kruhu. Budou rozvíjet své výtvarné cítění, fantazii, jemnou motoriku, smysl pro detail, ale i přesnost. Práce s keramickou hlínou jim přinese uvolnění i radost z hotových výrobků, které si odnesou domů.

Pěvecký sbor DAREBÁČEK
Mgr. Aleš Ptáček
Pěvecký sbor DAREBÁČEK vznikl v roce 2017, tvoří jej žáci 5. – 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára, pracuje pod vedením učitele hudební výchovy. Název sboru je odvozen od jména autora většiny písní, které žáci zpívají, Jiřího Dareby Václavíka, se kterým pan učitel Ptáček úzce spolupracuje i s cimbálovou muzikou SLAVIČAN. Sbor vystupuje na akcích pořádaných školou a městem Slavičín – benefiční vánoční koncert, rozsvícení vánočního stromu, tradiční listopadový koncert CM Slavičan a skupiny Dareband, novoroční koncert na Vsetíně, kdy děti doprovází živě skupina Dareband.3.30 hod. Žáci vystupují v bílých polokošilích s logem Darebáčku.

Šipky
Mgr. Tomáš Studeník
Šipky jsou zábavný sport, který je vhodný jak pro ty, co už někdy hráli nebo je naopak nikdy nezkoušeli. Mohou spolu hrát jak kluci a holky, tak třeba i páťáci a deváťáci, protože na fyzické stránce vůbec nezáleží. Důležité je hlavně soustředění, dobrá technika a pevné nervy. Na trénincích každý trénuje svým tempem pomocí nejrůznějších tréninkových her ("sám proti sobě"). Občas, pro zpestření, zařazujeme turnaje v některých tréninkových hrách, aby si mohli žáci mezi sebou i zasoutěžit. A pokud jste třeba jen zvědaví a nevíte, jestli jsou pro vás šipky to pravé, tak si je prostě přijďte kdykoliv vyzkoušet na trénink.

Montessori hrátky
Ing. Renáta Špalková
Kroužek je pro děti ve věku od čtyř let s prvky Montessori pedagogiky. Každé setkání je tematicky zaměřeno. Zaměřujeme se na procvičování jemné motoriky. Děti zkoumají věci a jejich funkce. Během samostatné práce mají děti možnost si vybírat z četného montessori materiálu z oblasti tříbení smyslů, matematiky a jazyka.

Montessori hrátky
Ing. Renáta Špalková
Kroužek je pro děti školního věku s prvky Montessori pedagogiky. Každé setkání je tematicky zaměřeno. Zaměřujeme se na procvičování jemné motoriky. Děti zkoumají věci a jejich funkce. Během samostatné práce mají děti možnost si vybírat z četného montessori materiálu z oblasti tříbení smyslů, matematiky a jazyka. 

Zumba
Nela Kvasnicová
Zumba je taneční kroužek, plný radosti, temperamentu a pozitivní nálady. Tancem rozvíjíme vlastní sebedůvěru, podporuje fyzickou aktivitu, koordinaci a hledáme skryté talenty v nás samotných. Hudební styl je rozmanitý a moderní.

Italština
Michaela Casillo Hořák
Láká Vás Itálie? Pizza, gelato? Nyní máte možnost nahlédnout do tajů italského jazyka. Zaměříme se na rozvoj základních komunikačních dovedností. Budeme se zapojovat do různých činností v komunikačních situacích v daných tematických okruzích.