KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy Slavičín - Vlára kritéria k přijetí dětí do přípravné třídy:  

  • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky,
  • dítě pětileté s věkovým odkladem, které dosáhne 6 let od září do prosince daného roku, 
  • dítě pětileté v posledním roce předškolního vzdělávání, které dosáhne 6 let od ledna do srpna daného roku, 
  • podaná písemná žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do přípravné třídy,
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení.

Důležité upozornění: 

  • Pro přijetí dítěte do přípravné třídy je nutné k žádosti o přijetí doložit i doporučení o odkladu povinné školní docházky (získá po zápisu)
    a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. 
  • U dětí pětiletých doloží rodiče ke své žádosti pouze doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

Platnost kritérií: pro školní rok 2024/2025
Dne: 31. 1. 2024     
PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy