KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy Slavičín - Vlára kritéria k přijetí dětí do přípravné třídy:

  • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky,
  • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 
  • podaná písemná žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do přípravné třídy,
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení.

Platnost kritérií: pro školní rok 2023/2024 

Dne: 16. 3. 2023     
PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy