Kroužky

Kroužky

Zájmové útvary školního klubu

Výtvarný kroužek 
Soňa Lysá

Citlivě rozvíjíme výtvarné poznání a opíráme se především o výtvarné emocionální vztahy a smyslové prožitky. Umožňujeme realizovat vlastní tvůrčí záměr, od prvotního zrodu až k výslednému produktu a jeho prezentaci. Učíme se zacházet s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využíváme odpadových, přírodních i netradičních materiálů, různých výtvarných technik, kombinujeme je, vytváříme vlastní náčrty, rozvíjíme fantazii, seznamujeme se s výtvarnými postupy a formami. Vedeme žáky k čistotě práce, pracovního místa, šetrnému zacházení s pomůckami a materiálem a k sebehodnocení. Navštěvujeme výstavy, dle možností galerie, zúčastňujeme se výtvarných soutěží a práce vystavujeme.


Dramatický kroužek 
Mgr. Lenka Tomečková, Bc. Martina Ptáčková  

Prací v dramatickém kroužku pomáháme žákům zbavit se trémy, zábran, napětí, vedeme je k tvořivosti, představivosti, rozvíjíme komunikativní dovednosti, odvahu vystoupit před spolužáky, rodiči, veřejností, cvičíme jejich správné dýchání, paměť, artikulaci, techniku řeči, slovní zásobu, bohatost vyjadřování, učíme je nejen mluvě, ale i naslouchání, uplatňovat ve hře své nápady a respektovat nápady druhých, pracovat s rekvizitami, vnímat loutku jako postavu a oživit ji, různým hrám pohybového, uvolňovacího charakteru, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat, navozovat kontakt s divákem. Svým veřejným vystupováním se učí „ herci“ působit radost druhým. Každoročně připravujeme vystoupení pro kamarády z mateřských škol ze Slavičína a okolí, pro své spolužáky ze ZŠ a rodiče.


Roztleskávačky 
Mgr. Lenka Tomečková

Účelem sportovně-tanečního kroužku roztleskávaček je především podpora aktivního využití volného času žáků.  Roztleskávačky (cheerleading) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, toleranci v rámci týmu a k jiným lidem. Je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří skoky, skunty, pyramidy, akrobacie a tanec různých stylů např. disco, baletní prvky aj.). Neodmyslitelným doplňkem roztleskávaček jsou třásně neboli pompony a krátké sukně.


Míčovky
Mgr. Lenka Tomečková

Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztah k pohybu. Navíc mohou navazovat nová přátelství s kamarády i mimo svou třídu, fyzicky posilovat, pohybově rozvíjet, duševně osvěžovat a aktivně využívat volný čas.
Děti se učí základům oblíbených sportů, hrají různé honičky a pohybové hry, cvičí na nářadích, zdolávají překážkové a opičí dráhy, cvičí gymnastiku aj. Dodržujeme pravidla her a soutěží, poznáváme a označujeme zjevné přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reagujeme, učíme se průpravným hrám, usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti, uplatňujeme vhodné a bezpečné chování, předvídání možných nebezpečí úrazu a přizpůsobíme jim svou činnost. Dodržujeme hygienu a vhodné obutí, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.  


Relax
Mgr. Marcela Šmotková

Kroužek svým zaměřením děti učí lépe zacházet se svým tělem a myslí. Relaxační kroužek – nácvik relaxačních technik, které se zaměřují na tělesné a duševní uvolnění, tvoření pro radost. V tomto kroužku budeme cvičit dětskou jógu, zpívat při kytaře s použitím Orfeových nástrojů, hrát relaxační hry, malovat a tvořit s prvky arteterapie a artefiletiky.


Mažoretky
Mgr. Radka Častulíková

Více než dvacet let funguje na naší škole kroužek mažoretek. Scházejí se k nácviku vždy jednou týdně v cvičné učebně v dřevěném pavilonu školy. Mažoretky reprezentují naši školu i město při mnoha školních i veřejných vystoupeních, oslavách, kulturních akcích organizací i města, při sportovních utkáních. Druhým rokem se rozhodly sbírat nové zkušenosti i na soutěžích ve Zlínském kraji, kde sklidily úspěchy.


Slavičánek
Mgr. Miroslava Zálešáková, Mgr. Hana Strnadová, Mgr. Jana Alexová

Snahou tohoto národopisného souboru je vybudovat v dětech lásku k folklórním tradicím svého regionu. Ve Slavičánku se děti hravou formou seznamují s písněmi, tanci, hrami a říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Každoročně vedoucí souboru organizují soustředění dětí, které vede k utužení kolektivu, nácviku složitějších prvků a kvalitní spolupráce. 


ŠIC - Školní informační centrum
Mgr. Alena Kantnerová, Ing. Martina Tkadlecová,  Nela Kvasnicová 

Činnost ŠICu navazuje na vzdělávací činnost ZŠ. Je určen k aktivnímu využití volného času žáků 5. – 9. ročníku. Je koncipován jako klidová studijní místnost vybavená počítači s připojením na internet a knihovnou s bohatou nabídkou knižního fondu včetně encyklopedií a časopisů. Počítače jsou žákům k dispozici pro zpracování školních projektů, pro samostudium, pro vyhledávání informací, komunikaci. Knižní tituly z knihovny jsou žákům poskytovány jako výpůjčky domů nebo k prohlížení v prostorách ŠIC. V průběhu školního roku zde probíhají různé vědomostní či literární soutěže.


Klub zábavné logiky a deskových her 
Mgr. Jana Rašková

Tento zájmový kroužek chce v žácích probudit zájem o přírodu. Žáci budou poznávat  zákonitosti přírody v podobě jednoduchých experimentů a pozorování. Vyzkouší si jednoduché práce se zkumavkami, kádinkami, mikroskopem a chemikáliemi, které běžně používáme v domácnosti. Tento kroužek bude přípravou pro budoucí rozvoj našich žáků v přírodovědných předmětech na II. stupni. 


Keramická dílna pro 7. a 9. ročník
Mgr. Iva Šmotková

Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilé. Žáci se seznámí s procesem výroby keramiky, vyzkouší si různé postupy a možnosti při práci s hlínou, naučí se pracovat na hrnčířském kruhu. Budou rozvíjet své výtvarné cítění, fantazii, jemnou motoriku, smysl pro detail, ale i přesnost. Práce s keramickou hlínou jim přinese uvolnění i radost z hotových výrobků, které si odnesou domů.


Pěvecký sbor DAREBÁČEK 
 Mgr. Aleš Ptáček

Pěvecký sbor DAREBÁČEK vznikl v roce 2017, tvoří jej žáci 5. – 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára, pracuje pod vedením učitele hudební výchovy. Název sboru je odvozen od jména autora většiny písní, které žáci zpívají, Jiřího Dareby Václavíka, se kterým pan učitel Ptáček úzce spolupracuje i s cimbálovou muzikou SLAVIČAN. Sbor vystupuje na akcích pořádaných školou a městem Slavičín – benefiční vánoční koncert, rozsvícení vánočního stromu, tradiční listopadový koncert CM Slavičan a skupiny Dareband, novoroční koncert na Vsetíně, kdy děti doprovází živě skupina Dareband. Pravidelné zkoušky jsou vždy v úterý od 13.30 hod. v učebně hudební výchovy. Žáci vystupují v bílých polokošilích s logem Darebáčku.


Šipky
Mgr. Tomáš Studeník

V nově zbudované klubovně, kde bylo nainstalováno pět sisalových terčů, budou mít žáci možnost objevovat tento „nový sport.“ Nezáleží na věku, nebo fyzické zdatnosti, proto spolu mohou trénovat dohromady chlapci i děvčata napříč všemi ročníky. Na základě odzkoušeného způsobu budou žáci v rámci tréninku rozděleni do skupin, ve kterých nejrozmanitější tréninkové hry a soupeři budou odpovídat jejich schopnostem, proto budou mít vždy šanci uspět ve vyrovnané konkurenci. Každá polovina sezony začíná tzv. šipkovou burzou, ve které si každý může sám, ze součástek, které jsou k dispozici v arzenálu klubovny, poskládat šipky podle svých představ. Proto není potřeba pořizovat žádné vybavení. Stačí se přihlásit a přijít na trénink. Se zbytkem už žákům pomůže učitel Studeník.


Robotika
Mgr. Patrik Janota

V kroužku se žáci seznámí se stavebnicemi ROBOTIS DREAM II, naučí se roboty sestavovat podle návodu, uvádět je do pohybu, ovládat je a nakonec i naprogramovat. Stavebnice obsahují mnoho zajímavých komponentů, servomotory, senzory, ovladače, LED moduly, atd. Tyto stavebnice jsou speciálně vyvinuté pro výuku základů robotiky na základních školách. Celý set obsahuje pět úrovní obtížnosti, kdy každý další díl rozšiřuje možnosti toho předcházejícího. Výuka je zaměřena na rozvoj jemné motoriky žáků, jejich konstrukčních schopností, programování či řešení problémů spojených s rozpohybováním a ovládáním robota.

 


 

zajmove-krouzky-pri-zs-slavicin.pdf

  Název souboru Typ souboru
pdf zajmove-krouzky-pri-zs-slavicin.pdf pdf