Kroužky

Kroužky

Zájmové útvary školní družiny a školního klubu.

Výtvarný kroužek ŠD

Soňa Lysá

Citlivě rozvíjíme výtvarné poznání a opíráme se především o výtvarné emocionální vztahy a smyslové prožitky. Umožňujeme realizovat vlastní tvůrčí záměr, od prvotního zrodu až k výslednému produktu a jeho prezentaci. Učíme se zacházet s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využíváme odpadových, přírodních i netradičních materiálů, různých výtvarných technik, kombinujeme je, vytváříme vlastní náčrty, rozvíjíme fantazii, seznamujeme se s výtvarnými postupy a formami. Vedeme žáky k čistotě práce, pracovního místa, šetrnému zacházení s pomůckami a materiálem a k sebehodnocení. Navštěvujeme výstavy, dle možností galerie, zúčastňujeme se výtvarných soutěží a práce vystavujeme.

Dramatický kroužek ŠD-ŠK

Mgr. Lenka Tomečková, Bc. Martina Ptáčková  

Prací v dramatickém kroužku pomáháme žákům zbavit se trémy, zábran, napětí, vedeme je k tvořivosti, představivosti, rozvíjíme komunikativní dovednosti, odvahu vystoupit před spolužáky, rodiči, veřejností, cvičíme jejich správné dýchání, paměť, artikulaci, techniku řeči, slovní zásobu, bohatost vyjadřování, učíme je nejen mluvě, ale i naslouchání, uplatňovat ve hře své nápady a respektovat nápady druhých, pracovat s rekvizitami, vnímat loutku jako postavu a oživit ji, různým hrám pohybového, uvolňovacího charakteru, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat, navozovat kontakt s divákem. Svým veřejným vystupováním se učí „ herci“ působit radost druhým. Každoročně připravujeme vystoupení pro kamarády z mateřských škol ze Slavičína a okolí, pro své spolužáky ze ZŠ a rodiče.

Roztleskávačky 

Mgr. Lenka Tomečková

Účelem sportovně-tanečního kroužku roztleskávaček je především podpora aktivního využití volného času žáků.  Roztleskávačky (cheerleading) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, toleranci v rámci týmu a k jiným lidem. Je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří skoky, skunty, pyramidy, akrobacie a tanec různých stylů např.disco, baletní prvky aj.). Neodmyslitelným doplňkem roztleskávaček jsou třásně neboli pompony a krátké sukně.

Sportuj ve škole

Mgr. Lenka Tomečková

Naše škola se zapojila do projektu řízeného MŠMT ČR ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR pod názvem "Sportuj ve škole", který probíhá po celý školní rok dvakrát týdně v rámci školní družiny. 
Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztah k pohybu. Navíc mohou navazovat nová přátelství s kamarády i mimo svou třídu, fyzicky posilovat, pohybově rozvíjet, duševně osvěžovat a aktivně využívat volný čas.

Děti se učí základům oblíbených sportů, hrají různé honičky a pohybové hry, cvičí na nářadích, zdolávají překážkové a opičí dráhy, cvičí gymnastiku aj. Dodržujeme pravidla her a soutěží, poznáváme a označujeme zjevné přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reagujeme, učíme se průpravným hrám, usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti, uplatňujeme vhodné a bezpečné chování, předvídání možných nebezpečí úrazu a přizpůsobíme jim svou činnost. Dodržujeme hygienu a vhodné obutí, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek. 

Relax

Mgr. Marcela Šmotková

Kroužek svým zaměřením děti učí lépe zacházet se svým tělem a myslí. Relaxační kroužek – nácvik relaxačních technik, které se zaměřují na tělesné a duševní uvolnění, tvoření pro radost. V tomto kroužku budeme cvičit dětskou jógu, zpívat při kytaře s použitím Orfeových nástrojů či nástroji co si sami vyrobíme, hrát relaxační hry, malovat a tvořit s prvky arteterapie a artefiletiky.

Mažoretky

Mgr. Věra Dorúšková, Mgr. Radka Častulíková

Více než dvacet let funguje na naší škole kroužek mažoretek. V současné době se kroužek mažoretek rozdělil na 2 skupiny, děvčata I. stupně a II. stupně školy. Scházejí se k nácviku vždy jednou týdně v cvičné učebně v dřevěném pavilonu školy. Mažoretky reprezentují naši školu i město při mnoha školních i veřejných vystoupeních, oslavách, kulturních akcích organizací i města, při sportovních utkáních. Druhým rokem se rozhodly sbírat nové zkušenosti i na soutěžích ve Zlínském kraji, kde sklidily úspěchy.

Slavičánek

Mgr. Miroslava Zálešáková, Mgr. Hana Strnadová

Snahou tohoto národopisného souboru je vybudovat v dětech lásku k folklórním tradicím svého regionu. Ve Slavičánku se děti hravou formou seznamují s písněmi, tanci, hrami a říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Každoročně vedoucí souboru organizují soustředění dětí, které vede k utužení kolektivu, nácviku složitějších prvků a kvalitní spolupráce. 

ŠIC - Školní informační centrum

Mgr. Hana Majeriková, Ing. Petr Čechmánek

Činnost ŠICu navazuje na vzdělávací činnost ZŠ. Je určen k aktivnímu využití volného času žáků 5. – 9. ročníku. Je koncipován jako klidová studijní místnost vybavená počítači s připojením na internet a knihovnou s bohatou nabídkou knižního fondu včetně encyklopedií a časopisů. Počítače jsou žákům k dispozici pro zpracování školních projektů, pro samostudium, pro vyhledávání informací, komunikaci. Knižní tituly z knihovny jsou žákům poskytovány jako výpůjčky domů nebo k prohlížení v prostorách ŠIC. V průběhu školního roku zde probíhají různé vědomostní či literární soutěže.

Klub zábavné logiky a deskových her

Mgr. Jana Rašková

Tento zájmový kroužek chce v žácích probudit zájem o přírodu. Žáci budou poznávat  zákonitosti přírody v podobě jednoduchých experimentů a pozorování. Vyzkouší si jednoduché práce se zkumavkami, kádinkami, mikroskopem a chemikáliemi, které běžně používáme v domácnosti. Tento kroužek bude přípravou pro budoucí rozvoj našich žáků v přírodovědných předmětech na II. stupni. 

Country kroužek – Right steps 

Mgr. Šárka Končická

RIGHT STEPS je taneční kroužek, kde se děti učí country tanec. Naučí se základní kroky a postupně se přidají složitější variace. Tanečníci tančí ve stylovém stejnokroji – děvčata – bílá halenka + sukně a taneční boty; kluci – rifle, bílá košile a klobouk.  Tento kroužek také slouží jako smysluplné využití volného času dětí. Podporuje pohyb, rytmické a hudební cítění, sebedůvěru, vede děti ke spolupráci. Je otevřen pro žáky 1. stupně (1. – 5. ročník ZŠ). Každý rok se děti naučí dva tance, se kterými se budou prezentovat na veřejnosti při různých akcích města Slavičín a okolí. Vystoupení pomáhá tanečníkům zvýšit své sebevědomí a zvládnout trému. Tanec určitě potěší každého.

Keramická dílna pro 7. a 8. ročník

Mgr. Iva Šmotková

Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilé. Žáci se seznámí s procesem výroby keramiky, vyzkouší si různé postupy a možnosti při práci s hlínou, naučí se pracovat na hrnčířském kruhu. Budou rozvíjet své výtvarné cítění, fantazii, jemnou motoriku, smysl pro detail, ale i přesnost. Práce s keramickou hlínou jim přinese uvolnění i radost z hotových výrobků, které si odnesou domů.

Pěvecký sbor DAREBÁČEK

Pěvecký sbor DAREBÁČEK vznikl v roce 2017, tvoří jej žáci 5. – 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára, pracuje pod vedením učitele hudební výchovy Mgr. Aleše Ptáčka. Název sboru je odvozen od jména autora většiny písní, které žáci zpívají, Jiřího Dareby Václavíka, se kterým pan učitel Ptáček úzce spolupracuje i s cimbálovou muzikou SLAVIČAN. Sbor vystupuje na akcích pořádaných školou a městem Slavičín – benefiční vánoční koncert, rozsvícení vánočního stromu, tradiční listopadový koncert CM Slavičan a skupiny Dareband, novoroční koncert na Vsetíně, kdy děti doprovází živě skupina Dareband. Pravidelné zkoušky jsou vždy v úterý od 13.30 hod. v učebně hudební výchovy. Žáci vystupují v bílých polokošilích s logem Darebáčku.