Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán

Charakteristika, umístění, vybavení školní družiny a školního klubu /dále jen ŠD a ŠK/

Školní družina a školní klub je součástí Základní školy, nachází se v dřevěném pavilonu, kde pro svou činnost máme  5 kmenových místností. Ke svým aktivitám využíváme také počítačovou učebnu s internetem, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu.

Materiální podmínky jsou vyhovující. Průběžně je zlepšujeme a dovybavujeme např. odpovídajícím nábytkem, moderními hrami a různými pomůckami podporujícími aktivitu a tvořivost žáků.

Respektujeme zájmy žáků a také potřeby rodičů. Ty informujeme o našich záměrech, příp. o výchovných problémech. Naše aktivity prezentujeme na webových stránkách školy, prostřednictvím Školních novin a Slavičínského zpravodaje, na výstavkách ve městě. Spolupracujeme i s dalšími subjekty - ( Myslivecké sdružení, Městská knihovna, Policie, Městský úřad - granty, Hasiči, Muzeum ), s třídními učitelkami jsme v každodenním styku, vzájemně se informujeme a závažné výchovné situace spolu řešíme.

Hygienické podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví

Dbáme na:

 • vhodnou skladbu zaměstnání
 • pitný režim (připravuje školní jídelna)
 • zdravé prostředí užívaných prostorů
 • větrání, čistotu stěn, odpovídající světlo, teplo
 • ochranu žáků před úrazy
 • dostupnost prostředků první pomoci ( kontakt na lékaře )

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno  kvalifikovanými vychovatelkami, které mají pedagogické vzdělání s dlouholetou praxí. V rámci své profese se celoživotně vzdělávají v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Charakteristika dětí

Program ŠD a ŠK je koncipován pro 120 žáků, které bydlí ve Slavičíně a přilehlých obcích. Vzděláváme žáky od 6 do 10 let – ŠD, od 11 do 15 let – ŠK. Obě zařízení mohou navštěvovat i nezapsaní žáci, kteří přijíždí ráno do školy ( ranní družina ) nebo po vyučování čekají na různé zájmové útvary a odjezdy autobusu ( odpolední družina a klub ). Předností naší družiny a klubu je i to, že na přání rodičů mohou sourozenci trávit čas v oddělení spolu.

Obsahy a formy zájmového vzdělávání

Zajišťujeme zájmové vzdělávání formou:

Pravidelných činností: je dána týdenní skladbou zaměstnání a zpravidla to jsou organizované aktivity zájmového či  tělovýchovného charakteru.

Příležitostných akcí: nejsou součástí standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, výlety…zúčastňují se i nepřihlášení žáci a veřejnost.

Spontánních aktivit: nejsou přímo řízeny vychovatelkami – ranní hry, hry po obědě, koncová družina.

Odpočinkových činností: klidové činnosti – klid po obědě, individuální hry, ale i aktivní odpočinek – závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně.

Přípravy na vyučování: didaktické hry, tématické vycházky, společné čtení, péče o květiny…  

Cíle zájmového vzdělávání

 • rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí
 • osvojování si základů hodnot
 • výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů pro jeho naplňování.
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám

Klíčové kompetence

dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD a ŠK. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 

1.      Kompetence k učení: žák se učí s chutí, práci dokončí, hledá souvislosti, klade si otázky, hledá na ně

         odpověď, experimentuje, poznatky využívá pro další učivo.

2.      Kompetence k řešení problému: žák si všímá okolí, co by se mohlo dělat jinak, plánuje řešení, uvědomuje

         si důsledky řešení ( zodpovědnost ), chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli.

3.      Kompetence komunikativní: žák má mít přijatelnou slovní zásobu, umí se vyjadřovat mimoslovně,

         naslouchat i zapojovat se do diskuse s vrstevníky i dospělými, využívá různé informační zdroje.

4.      Kompetence sociální a personální: žák se podřizuje skupině, v daných podmínkách se umí prosazovat,

         respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, učí se plánovat, organizovat, k povinnostem

         přistupuje odpovědně, uvědomuje si práva svá i druhých

5.      Kompetence občanské: žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu,

         šikanu a dovede se jim bránit, dbá na své osobní zdraví a bezpečnost, i druhých,váží si tradic a

         kulturního dědictví, které chrání,podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

6.      Kompetence trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí

         si vybrat činnosti dle svého zájmu a dispozic a dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.   

Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami budeme dle charakteru postižení či znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnovat průběžně zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných žáků nabízíme v družině a klubu doplňkové aktivity oblasti jejich zájmů např. formou těchto zájmových útvarů: výtvarný kroužek, zumba, maňáskový kroužek, tvořivé ruce, míčové hry.

Věnujeme se i žákům z nepodnětného a sociálně slabého rodinného prostředí.

Autoevaluace školní družiny a školního klubu 

Časový plán ŠVP sestavujeme na dobu jednoho vzdělávacího cyklu; obsahuje výběr možných činností, ze kterých budeme čerpat dle aktuálního složení žáků v oddělení, se kterým pracujeme. Zjišťujeme rozhovory s žáky, zda jednotlivé formy zájmového vzdělávání odpovídají jejich potřebám, požadavkům a přáním.

ŠVP zhodnotíme na konci školního ruku formou zprávy. Znamená to, že porovnáme skutečný stav, kterého bylo ve školním roce dosaženo, se záměry a obsahem ŠVP pro ŠD a ŠK a vyvodíme praktické závěry pro svou další práci – v čem pokračovat, na co se příště zaměřit, co dělat jinak.